KOKEED, Best site for Education in Thailand.

สพฐ. เผยผลวิจัยแท็บเล็ต ป.1 เพิ่มพัฒนาการภาษาของเด็ก

สพฐ. เผยผลวิจัยแท็บเล็ต ป.1 เพิ่มพัฒนาการภาษาของเด็ก

Mar 11, 13 • News, Recommended
share to facebook

สพฐ. เผยผลวิจัยแท็บเล็ต ป.1 พบช่วยเพิ่มพัฒนาการภาษาของเด็กให้เร็วขึ้น ทั้งการฟัง พูด และอ่าน

เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยรายงานผลการวิจัยติดตามการใช้งานแท็บเล็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 503 โรงเรียน นักเรียน 7,078 คน ครู 533 คน และผู้บริหาร 503 คน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษาเร็วขึ้น ทั้งการฟัง พูด และอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ว่า นักเรียนควรจะมีพัฒนาการทางภาษาที่เร็วขึ้นจากการเรียนรู้แบบเดิม

ส่วนปัญหาและอุปสรรคการใช้งานแท็บเล็ตนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องโดยตรง อาทิ ใช้เวลานานในการชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมดเร็ว และเกมการศึกษาที่อยู่ในตัวเครื่องมีน้อยเกินไป รวมทั้งมีเครื่องไม่เพียงพอสำหรับครูผู้สอน ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อมูลไปพิจารณาประกอบการจัดสรรหาแท็บเล็ตให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อเด็กและครูผู้สอน ซึ่งในปีนี้ได้จัดงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

Tags: ,